top of page
reka.jpg
צוות הקהילה

הרבה דר' אילה רונן סמואלס היא הרבה המייסדת והמובילה את קהילת תפילת האדם. 

בת שבע ויסנודל היא רכזת הקהילה. 

המנהיגות הקהילתית:

תמי חוור, תמר נוה קורן, עדינה מקובר ומרב שטרן. 

ועדת הביקורת:

אלישבע הלוי וזיוה שרון. 

העמותה:

קהילת תפילת האדם נרשמה כעמותה בשנת 2014.

מספר ע"ר 580602688.

לעמותה יש אישור ניהול תקין מעודכן.

תרומות לעמותה מוכרות על ידי מס הכנסה.

bottom of page