top of page
reka.jpg
CYukari J. Akimoto-36.jpg
דף תרומה

פעילות הקהילה שלנו נשענת על תרומות ועל הכנסות משירותי דת, כמו עליות לתורה או טקסים אישיים אחרים. אם ברצונך לראות יהדות ליברלית משגשגת בחוף הכרמל ובישראל, התרומה לקהילת תפילת האדם היא דרך אחת טובה לעשות זאת. התרומה לקהילה מוכרת על ידי מס הכנסה.

הקישור לתרומה:

bottom of page