top of page

בעניני דיומא

22 נוב' 2022

על פיסקת ההתגברות

הרבה אילה רונן סמואלס

אחד הנושאים שנמצאים בחדשות כעת הוא המאבק על פסקת ההתגברות.

אני שמה כאן הסבר תמציתי על העניין ולמטה- קישור לסרטון של גלעד קריב מסביר יותר ונותן דוגמאות ספציפיות למקרים הלא-רבים בהם בית המשפט העליון פסל חוקים שהכנסת חוקקה.

אני שולחת את המידע הזה כיון שמדובר בציפור נפשה של מדינת ישראל הדמוקרטית- בניסיון לשבש ולהחריב את הפרדת הרשויות. חיוני שנבין את משמעות הדברים.

על פסקת ההתגברות וצעדים נוספים שמסכנים את הדמוקרטיה

בימים האחרונים  מושמעות מספר דרישות מצד המפלגות שעתידות להרכיב את הקואליציה הבאה שמטרתם החלשת מערכת המשפט.

פסקת ההתגברות פירושה חקיקת חוק שיאפשר לכנסת לחזור ולחוקק מחדש חוק שנפסל ע"י בג"ץ. מדובר כעת על חקיקת חוק כזה ברוב של 61 חברי כנסת או אפילו ברוב מזדמן שנמצא בכנסת (למשל 3 ח"כים כנגד 2 ח"כים).

הצעה נוספת שעולה היא להגביל לא רק את היכולת של בג"ץ לפסול חוקים אלא גם למנוע מבג"ץ להתערב בהחלטות של ממשלה ורשויות נוספות בטענה שהן מפלות או בלתי סבירות ובכך לחסן בעצם החלטות ממשלתיות מפני התערבות של בג"ץ.

הצעות נוספות עוסקות בשינוי דרך מינוי השופטים, היועצת המשפטית לממשלה ויועצים משפטיים של משרדים ממשלתיים כדי להגביר את המעורבות הפוליטית במערכת המשפטית.

הצעות נוספות עוסקות בהגבלת היכולת של ארגונים חברתיים לעתור לבג"ץ.

בישראל אין חוקה קשיחה עם מגילת זכויות אדם מפורטת ולמעשה בית המשפט העליון הוא הגוף היחיד שמשמש איזון לרוב הפוליטי שיש לממשלה, אשר שולטת ללא מצרים גם בכנסת.

פסקת התגברות תבטל למעשה את ההגנה הקיימת כיום בחוק הישראלי לזכויות אדם שכן היא תאפשר לכל רוב קואליציוני לשלול זכויות ממיעוט. פירוש הדבר שלא תהיה כל אפשרות לפעול משפטית למול פגיעה בזכויות נשים, ערבים, להט"ב, רפורמים ועוד. הכנסת תוכל לקבוע שלא יוכר גיור רפורמי, שבאוטובוסים תונהג הפרדה מגדרית, שחל איסור לנסוע ברכב פרטי בשבת, שאפשר להפלות בקבלה ליישובים מטעמי גזע או נטיה מינית – ולא ניתן יהיה לאתגר משפטית קביעות אלה.

דמוקרטיה היא לא רק שלטון הרוב אלא היא גם שמירה על זכויות המיעוט. כל אחד ואחת מאתנו יכולים למצוא את עצמם כמיעוט הזקוק להגנה של בית המשפט העליון.

אין תקדים באף מדינה דמוקרטית לפסקת התגברות בנוסח גורף כפי שהקואליציה הנוכחית מתעתדת לחוקק. בקנדה קיימת פסקת התגברות בנוסח מצומצם, ושם גם קיימים איזונים ובלמים אחרים שמבטיחים את זכויות האדם.

וזה הקישור לסירטון של גלעד קריב: https://fb.watch/gYixZxlARa

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

bottom of page